Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

 

Το Ίδρυμα Μουσείου Κώστα Αργυρού δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός ατόμου στη θέση Βοηθού Λειτουργού Μουσείου. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. 

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα πιστοποιητικών προσόντων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, θα πρέπει να παραδοθούν με το χέρι στο Μουσείο Κώστα Αργυρού έναντι απόδειξης παραλαβής μέχρι τις 24/11/2022 στις 12:00. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω συστημένου ταχυδρομείου στις οποίες θα παρουσιάζεται η ημερομηνία αποστολής. Αιτήσεις με το ταχυδρομείο στις οποίες η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι μεταγενέστερη της 24/11/2022 θα τυγχάνουν άμεσης απόρριψης. 

Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες πιο κάτω:

Download PDF:  Έντυπο Αίτησης για τη θέση ΒΛΜ

Download PDF:  Προκήρυξη θέσης ΒΛΜ